BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ dla przetargu na budowę drogi gminnej w Porytem - metodą zaprojektuj-wybuduj

Stawiski, dn. 06.12.2016 r.

DRG.271.2.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

PYTANIE 1:

„Po analizie załączonych przez Zamawiającego materiałów oraz wizji w terenie przypuszczamy, że niezbędny będzie podział działek. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi kosztów wykupu gruntów pod pas drogowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Wykonawcę obowiązują zapisy § 7 ust 1 tj. klasa ulicy - L, najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicę o przekroju jednojezdniowym: min 12 m.

Zamawiający zakłada budowę w granicach istniejącego pasa drogowego. Wykonawca nie ponosi kosztów wykupu gruntów pod pas drogowy.

PYTANIE 2:

„Prosimy o wyjaśnienie:

-       w SIWZ zapisano w rozdziale VI. „ETAP III – realizacja robót budowlanych będących przedmiotem umowy wraz z dokumentacją powykonawczą – do 30.09.2017r.”

-       we wzorze umowy paragraf 4 punkt 2.c) zapisano: „ETAP III – realizacja robót budowlanych będących przedmiotem umowy wraz z dokumentacją powykonawczą – do 30.08.2017r.”

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje termin zakończenia ETAPU III – realizacja robot budowlanych będących przedmiotem umowy wraz z dokumentacją powykonawczą – do 30.09.2017r.

PYTANIE 3:

„W PFU w rozdziale 1.4 zapisano „w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko”

PYTANIE 3.1 :

„Prosimy o wyjaśnienie, czy raport oddziaływania na środowisko na pewno będzie konieczny przy tej inwestycji?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie na tym etapie ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego określić czy raport oddziaływania na środowisko będzie konieczny.

PYTANIE 3.2 :

„Zapis: „ponownej oceny oddziaływania na środowisko” rozumiemy, że istnieje wydana decyzja środowiska. Zwracamy się z prośbą o załączenie jej do materiałów do przetargu. Pozwoli to na lepsze zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wydanej decyzji środowiskowej.

PYTANIE 3.3 :

„W przypadku, gdy okaże się niezbędne wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zwracamy uwagę, że terminy realizacji zamówienia są znacznie za krótkie. Dodatkowo od 1 stycznia 2017r. wchodzą w życie przepisy wprowadzone w związku ze zmianą ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, gdzie m.in. wydłużono termin na składanie uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia z 21 na 30 dni.

Jeżeli raport oddziaływania na środowisko będzie wymagany, prosimy o zmianę terminów realizacji zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża terminy wykonania etapów I – do 28.04.2017r. i II – 31.07.2017r., natomiast III etap pozostaje bez zmian tj.: - do 30.09.2016r.

PYTANIE 4 :

„W PFU rozdział 1.4. widnieje informacja o istniejącej sieci wodociągowej oraz sieci szerokopasmowej. Zwracamy się z prośbą o dołączenie do materiałów do przetargu planów przebiegu tych sieci. Pozwoli to na oszacowanie zakresu ewentualnego usunięcia kolizji ww. sieci.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada planów przebiegu sieci wodociągowej oraz sieci szerokopasmowej.

PYTANIE 5 :

„Przez teren zabudowany przebiega linia energetyczna oraz oświetlenie. Zwracamy się z prośbą o dołączenie planów przebiegu tych sieci o ile to możliwe. Pozwoli to na oszacowanie zakresu ewentualnego usunięcia kolizji.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada planów przebiegu linii energetycznej oraz oświetlenia.

PYTANIE 6 :

„W PFU rozdział 1.4.1.3. określono szerokość jezdni równą 5 m i klasę techniczną drogi L.

Zgodnie z Dz. U. 2016 poz. 124 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dla drogi klasy L szerokość pasów ruchu powinna wynosić 2,75m, czyli szerokość jezdni – 5,5 m. Prosimy o wyjaśnienie.”

Odpowiedź:

Zamawiający określając szerokość jezdni 5,0m (2x2,50m) zastosował przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie § 15 ust. 1 pkt 5 w związku z § 15 ust. 4.

PYTANIE 7 :

„W PFU w rozdziale 1.4.1.3. zapisano „w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”, natomiast w SIWZ mowa jest o pozwoleniu na budowę.

PYTANIE 7.1. :

„Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje ubieganie się o decyzję ZRID czy pozwolenie na budowę?”

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje ubieganie się o pozwolenie na budowę.

PYTANIE 7.2. :

„Prosimy o przedłużenie terminu etapu II, ponieważ w przypadku ubiegania się o decyzję ZRID zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 2031 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Art. 11a pkt. 3: „Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.”

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuży termin wykonania etapu II – do 31.07.2017r.

PYTANIE 8 :

„Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu etapu I, a w związku z czym i pozostałych etapów, ze względu na:

-       zapis w Dz. U. 2016 poz. 353 Rozdział 3 Art.72 pkt.1: „Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: (…) 6)pozwolenia wodnoprawnego na regulacje wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych”

-       czas oczekiwania na wydanie decyzji środowiskowej (w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) – 30 dni

-       czas oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 30 dni

-       czas niezbędny na obieg korespondencji

-       czas na opracowanie materiałów:

-       mapy do celów projektowych – 3 tygodnie

-       materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego

-       wykonanie dokumentacji projektowej

-       zgodnie z SIWZ:

-       otwarcie ofert – 15 grudnia;

-       okres związania Wykonawcy ofertą – 30 dni – 13.01.2017r.

Biorąc powyższe pod uwagę, i uwzględniając przypadek, w którym przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie będzie konieczne, najkrótszy termin umożliwiający wykonanie wypada 19.04.2017r.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża terminy wykonania etapów I i II, natomiast III etap pozostaje bez zmian.

PYTANIE 9 :

„W PFU w rozdziale 2.2.1. w tabeli nr 1 przedstawiono nazwy wymaganych dokumentów. Prosimy o wyznaczenie dodatkowego etapu/późniejszego terminu na przekazanie projektu wykonawczego – na dzień przekazania placu budowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż terminem na przekazanie projektu wykonawczego jest etap II – do 31.07.2017r.

PYTANIE 10 :

„W PFU w rozdziale 1.4.1.4. zapisano: „ostateczne ustalenie danych dotyczących dokładnej lokalizacji oraz parametrów geometrycznych przepustów będą wynikać z (…) opracowanej dokumentacji hydrologicznej”. Prosimy o wyjaśnienie, dla jakich okoliczności będzie konieczna ww. dokumentacja hydrologiczna?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż o ile nie zachodzi potrzeba opracowania dokumentacji hydrologicznej do projektowania przepustów nie będzie zachodziła potrzeba wykonania dokumentacji hydrologicznej.

PYTANIE 11 :

„W PFU w rozdziale 1.4.1.5.1. zapisano: „Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę urządzeń melioracyjnych, które dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanej drogi”. W czasie wizji w terenie nie zauważono żadnych rowów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiot Zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz powinien uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Prosimy o wskazanie zakresu i lokalizacji planowanych rowów melioracyjnych.”

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje odwodnienie w rowach w pasie drogowym.

PYTANIE 12 :

„ W PFU w rozdziale 1.5.1.1. zapisano: „Zakres projektu i Robót obejmuje: (…) – uzyskanie prawa do terenu lub zgody zarządcy lub właściciela urządzeń melioracyjnych lub cieków (…)”. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi kosztów wykupu terenów pod projektowane rowy melioracyjne.”

Odpowiedź:

Wykonawca nie ponosi kosztów wykupu terenów pod projektowane rowy melioracyjne.

PYTANIE 13 :

„W PFU w rozdziale 1.5.1.1. zapisano: „Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od marca do sierpnia włącznie”. Dodatkowo, zgodnie z zapisami w SIWZ, uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi do 30.04.2017r., a realizacja robót budowlanych ma się zakończyć do 30.09.2017r. Wycinka drzew wchodzi w zakres robót przygotowawczych i niewykonanie jej na początku budowy może uniemożliwić wykonanie kolejnych etapów realizacji inwestycji. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji ETAPU III”.

Odpowiedź:

Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wycinkę drzew z pasa drogowego, w związku z czym nie wydłuża się terminu realizacji ETAPU III.

PYTANIE 14 :

„W PFU w rozdziale 2.1.2. zapisano: „ Projekt konstrukcji nawierzchni należy wykonać na podstawie analiz ruchu uzgodnionych z Zamawiającym” oraz w rozdziale 1.4.1.3. określono kategorie ruchu KR1. Z przedmiotowej drogi gminnej korzystają pojazdy z pobliskiej żwirowni. W związku z powyższym pomiar ruchu może być niemiarodajny ze względu na niestandardowy czas przejazdu ww. pojazdów ciężkich, a przyjęta kategoria ruchu KR1 w opinii projektanta wydaje się być niewystarczająca do obsługi takiego ruchu.

Prosimy Zamawiającego o zajęcie stanowiska w sprawie określenia kategorii ruchu, aby Wykonawca był w stanie oszacować koszty realizacji projektu.

Odpowiedź:

Z obserwacji Zamawiającego ruch pojazdów obsługujących żwirownię nie powinien zmienić kategorii ruchu z KR1.

PYTANIE 15 :

„We wzorze umowy paragraf 3 punkt 2. zapisano: „Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury, (…), w terminie do 90 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.” Naszym zdaniem nie jest to zgodne z zapisami § 8 Ustawy z dnia 08.03.2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz.1830).

Prosimy o zmianę terminu zapłaty – do 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni wzór umowy w paragrafie 3 pkt. 2 zgodnie z zapisem: „Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury, (…), w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.”

PYTANIE 16 :

„Czy Zamawiający liczy się z zapłatą odsetek ustawowych, zgodnie z powyższymi ustawami?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zapłaty odsetek ustawowych.

PYTANIE 17:

„Brak częściowego fakturowania etapu III – robót budowlanych wymusza na Wykonawcy finansowania inwestycji z własnych środków pieniężnych lub korzystania z kredytowania zewnętrznego przez tak długi okres od zakończenia realizacji zadania.

Wnosimy o dopuszczenie możliwości częściowego fakturowania robót.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania etapu III.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 gru 2016 12:08
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2016 12:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:25
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1761 razy