BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE 1

Stawiski 02.12.2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Stawiskach
ul. Polowa 21
18-520 Stawiski

 

ZGK 192/2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1

I. Zamawiający

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski Tel./ fax 086 278 57 11

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego zestawu igłofiltrowego do odwadniania wykopów, składającego się z: agregatu pompowego do odwadniania, instalacji igłofiltrowej oraz pompy do wpłukiwania igieł. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z parametrami technicznymi określonymi przez Zamawiającego.
 2. Kompletny zestaw musi być sprawny techniczne oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dane techniczne agregatu pompowego z pompą membranowo-tłokową lub tłokową z silnikiem spalinowym:

 • wydajność ok. 30 m3 /h
 • wys. podnoszenia do 20 m
 • wysokość ssania ok. 9 m
 • prędkość obrotowa do 1500 l/ min
 • silnik spalinowy 3 kW lub mniej
 • waga ok. 100 kg
 • możliwość podłączenia 20 lub więcej igłofiltrów

Wersja na ramie z kołami.

Dane techniczne instalacji igłofiltrowej do odwadniania 25 mb: (instalacja oparta o rury aluminiowe oraz igłofiltry PE)

 • kolektor ssący MV 89 długość 5 m liczna króćów 5 – ilość 5
 • zaślepka zewnętrzna M89 – ilość 2
 • łącznik elastyczny MV89 3 m - ilość 2
 • igłofiltr elastyczny 32 długość 7 m – ilość min. 25
 • rura wpłukująca 51 L4500 – ilość 1
 • łuk 89/90 stopni – ilość 3
 • łuk węża wpłukującego 51 – ilość 1
 • wąż długość H52 20 m – ilość 2
 • uszczelka igłofiltru 32 – ilość min. 60
 • korek gumowy 32 – ilość 15
 • uszczelka 51 – ilość 2
 • króciec kołnierzowy (dopasowany do agregatu) – ilość 1
 • rozdzielacz do agregatu (dopasowany do agregatu) – ilość 1
 • przyrząd do wyciągania igłofiltrów 32 – ilość 1

Pompa do wpłukiwania igieł – 2-3 kW.

Dostarczony przedmiot ma spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów w prawie krajowym i wspólnotowym oraz winien być dostarczony wraz z niezbędnymi świadectwami. Wraz z przedmiotem zamówienia należy dostarczyć instrukcję w języku polskim.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia został objęty co najmniej 12-miesięczną gwarancją.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin przedmiotu zamówienia: 31.12.2016.

IV. Złożona oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres oferenta;
 2. Datę sporządzenia oferty;
 3. Pieczątkę firmową;
 4. Podpis oferenta;
 5. Całkowitą wartość oferty netto oraz brutto wyrażoną w PLN do dwóch miejsc po przecinku;
 6. Warunki gwarancji;
 7. Dokładny opis zestawu igłofiltrowego.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Każdy oferent może złożyć kilka ofert.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres zgkimstawiski@wp.pl , tel/fax na numer 086 278 57 11, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski do dnia 09.12.2016 do godz. 1000.
 3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09.12.2016 r. do godz. 1030, o wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający powiadomi Oferentów.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena - 60 %
 • gwarancja - 40 %

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostali odpowiednio wg poniższego wzoru:

Kc = (Cn / C of. b). x 100 pkt x 60 % = …… ilość punktów

Kc - kryterium ceny
Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
C of. b - cena oferty badanej nieodrzuconej
60 % - wskaźnik stały kryterium

Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji (nie dłuższy niż 5 lat) otrzyma 40 pkt, pozostali odpowiednio mniej. Minimalny okres gwarancji wynosi 1 rok i w kryterium oceny okresu gwarancji stanowi 0 punktów.

VII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Andrzej Ofman pod numerem telefonu 696 450 126, 086 278 57 11 oraz adresem email zgkimstawiski@wp.pl

 

P.O. Kierownika Zakładu

Andrzej Ofman

Data powstania: piątek, 2 gru 2016 14:24
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2016 14:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2008 razy