BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie treści SIWZ dla przetargu na budowę drogi gminnej w Porytem - metodą zaprojektuj-wybuduj

Stawiski, dn. 01.12.2016 r.

DRG.271.2.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

PYTANIE 1:

„Czy w związku z zapisami § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124) należy poszerzyć pas drogowy do szerokości min. 15 m na całej długości drogi (istniejąca szerokość pasa drogowego na odcinku objętym przetargiem wynosi ok. 12 m);

Proszę o odpowiedź czy Zamawiający wdrożył procedurę pozyskania gruntu do wymaganej szerokości pasa drogowego czy zakłada budowę w granicach istniejącego pasa drogowego?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na podstawie w/w Rozporządzenia Wykonawcę obowiązują zapisy § 7 ust 1 tj. klasa ulicy - L, najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicę o przekroju jednojezdniowym: min 12 m. Zamawiający zakłada budowę w granicach istniejącego pasa drogowego.

PYTANIE 2:

„Zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.4.1.3. założona szerokość jezdni wynosi 5,0 m (2x2,50m). powyższy zapis jest niezgodny z zapisami § 15 ust. 1 ppkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124).

Proszę o odpowiedź czy Zamawiający oczekuje uzyskania zgody na odstępstwa warunków technicznych w tym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający określając szerokość jezdni 5,0m (2x2,50m) zastosował przepisy § 15 ust. 1 pkt 5 w związku z § 15 ust. 4. Ponadto Zamawiający nie oczekuje uzyskania zgody na odstępstwa od warunków technicznych w tym zakresie.

PYTANIE 3:

„Powyższe (podziały działek i uzyskanie decyzji ZRID oraz uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych) powoduje konieczność przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych, co skutkować będzie dodatkowym wydłużeniem terminu realizacji dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na budowę, a co za tym idzie terminem realizacji inwestycji.

Proszę o odpowiedź czy Zamawiający w związku z dodatkowymi procedurami przewiduje wydłużenie terminu realizacji inwestycji?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji inwestycji.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 gru 2016 13:09
Data opublikowania: czwartek, 1 gru 2016 13:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1849 razy