BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

(na sprzedaż działki położonej w: Sokołach, Lisach)

Stawiski, dnia 30 czerwca 2016r.

GN.6870.20.2016

BURMISTRZ STAWISK

     Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014r. poz. 1490) ogłasza:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

Działki położonej w Sokołach, oznaczonej numerem geodezyjnym 733 o pow. 0,3800ha, rodzaj użytków – R, N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028062/4.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne

Cena wywoławcza 7 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi 1 400,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 70,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 02 sierpnia 2016r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

Działki położonej w Lisach, oznaczonej numerem geodezyjnym 12 o pow. 0,2300ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00026732/8.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne

Cena wywoławcza 4 500,00 zł

Wysokość wadium wynosi 900,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 50,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 02 sierpnia 2016r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

  • Okazanie dowodu wpłaty wadium,
  • W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 51876210220031609720000010 Hexa Bank Spółdzielczy o/Stawiski do dnia 27 lipca 2016r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wskazania nieruchomości.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15. oaz opublikowana na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl, od dnia 30 czerwca 2016r. do dnia 02 sierpnia 2016r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 7 lub telefonicznie tel.: 86 278 52 23.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 cze 2016 13:52
Data opublikowania: czwartek, 30 cze 2016 14:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1899 razy