BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania (Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski)

Stawiski, dnia 03 września 2015 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.271.3.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski opublikowanego w BZP pod numerem 224628 - 2015 dnia 31.08.2015r.

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Zamawiający wymaga armatki o wydajności min. 800-3200 l/min. Zgodnie z obowiązującymi przepisami średni samochód ratowniczo-gaśniczy powinien być wyposażony w działko wodno-pianowe o wydajności 800-1600 l/min. Zatem pytamy Zamawiającego czy dopuści samochód ratowniczo-gaśniczy z działkiem wodno-pianowym typu DWP 16 o wydajności od 800-1600 l/min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

Data powstania: czwartek, 3 wrz 2015 15:43
Data opublikowania: czwartek, 3 wrz 2015 15:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 wrz 2015 08:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1641 razy