BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na sprzedaż samochodów stanowiących własność ZGKiM Stawiski.

P.O. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach zaprasza do drugiego przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż samochodów stanowiących własność ZGKiM Stawiski.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż w formie przetargu pisemnego ofertowego na złomowanie następujących samochodów:

 

 1. Marka: DT-75 ciągnik gąsienicowy- spycharka

1)      Rok produkcji: 1985

2)      Przebieg (km): licznik nieczytelny

3)      Pojemność silnika: 7450 cm3,55 kW - 75 KM

4)      Masa całkowita:  7 500 kg

5)      Nr identyfikacyjni VIN:

6)      Stan: używany

7)      Badanie techniczne do dnia: brak aktualnych

8)      Wyposażenie: lemiesz czołowy o szerokości 250 cm + zapasowy

 

 1. Marka: Volkswagen Golf 1,8 CL

1)      Rok produkcji: 1993

2)      Przebieg (km):   82 348 km

3)      Pojemność silnika: 1781 cm3, 66 kW

4)      Masa całkowita:  1 550 kg, masa własna: 1 020 kg

5)      Nr identyfikacyjni pojazdu: WVWZZZ1HZPW762314

6)      Stan: używany

7)      Badanie techniczne do dnia: 14.06.2014, brak aktualnych

 

 

 1. Cena wywoławcza (brutto):

1.   Ciągnik DT-75

:

5 000zł (słownie:

pięć tysięcy zł 

 00/100);

2.   Samochód VW GOLF

:

1 000zł (słownie:

jeden tysiąc zł 

 00/100);

 

 

 

 

 

Wartość samochodu stanowi wartość złomu.

 

Opis sposobu przygotowania oraz złożenia ofert:

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia oraz powinna zawierać:

-        imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz jej siedzibę;

-        oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza);

-        oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń;

-        kserokopię dowodu osobistego (dot. osób fizycznych) lub aktualny wyciąg z właściwego rejestru (dot. osób prawnych)

 1. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona, oznaczona nazwą i adresem oferenta oraz zaadresowana na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach z dopiskiem: OFERTA- „Przetarg na sprzedaż samochodów stanowiących własność ZGKiM Stawiski. Nie otwierać do dnia 21.08.2015 r. godz. 1030 ”.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach, ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski w terminie do 21.08.2015 roku do godz. 1000.
 3. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia ofert przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

 

Otwarcie ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2015 roku o godz. 1030 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach, ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski
 2. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia
 3. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu.
 5. Oferta, która została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, bądź są one niekompletne lub nieczytelne, podlega odrzuceniu.
 6. Organizator przetargu powiadomi niezwłocznie oferenta o wyborze lub odrzuceniu oferty.
 7. Jeżeli nie można dokonać wyboru ofert z uwagi na to, że dwóch oferentów zaproponowało w ofercie taką samą cenę – sprzedający zaproponuje prowadzenie       z tymi oferentami przetargu ustnego.
 8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

 1. Pozostałe informacje:

Samochód można oglądać w dniach 12.08.2015 – 21.08.2015 r. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 800 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną do kontaktu: Andrzejem Ofmanem tel. 696 450 126.

 1. Kwota wadium nie obowiązuje.
 2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 

 

 

P.O. Kierownik ZGKiM

Andrzej Ofman

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 12 sie 2015 08:14
Data opublikowania: środa, 12 sie 2015 08:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 sie 2015 15:08
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 2351 razy