BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski"

Stawiski, dnia 16 kwietnia 2015 roku

OŚR. 6232.232.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski’’.

Gmina Stawiski zaprasza do składania ofert na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski’’.

Tryb udzielenia zamówienia:
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 104.2011 Burmistrza Stawisk z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ze zm.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP 2910224677
e-mail: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl
tel. 86 278 55 11, fax 86 278 55 33


II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na załadunku, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych z budynków mieszkalnych i gospodarczych, będących własnością osób fizycznych z terenu gminy Stawiski w ramach realizacji zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiski".
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiski w ilości około 117,13 Mg. Zamówienie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 3. Ważenie odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu odpowiednich urządzeń i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, miejsce odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg, potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za wykonane usługi.
 4. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania tj. do dnia 30 czerwca 2015 roku.
 5. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz.1973).
 6. Wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej.


III. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty i opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Oferta powinna być złożona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz cenę netto zamówienia w przeliczeniu na 1 Mg. Cena powinna obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

 

V. Kryteria oceny ofert.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną i spełni wszystkie warunki ustalone w niniejszym zapytaniu.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru ofert najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2015 roku do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat – I piętro z opisem: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2015 roku o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać swoją ofertę.


VII. Do oferty należy dołączyć ksero dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem:

 1. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych wynikających z ustawy o odpadach oraz zezwolenie na transport odpadów.
 2. Oświadczenie o posiadanym przeszkoleniu osób biorących udział w zamówieniu, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.
 3. Oświadczenie, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 

VIII. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Dąbkowska tel. 86 278 50 50.

 

IX. Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Wykaz nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

 

Data powstania: czwartek, 16 kwi 2015 15:18
Data opublikowania: czwartek, 16 kwi 2015 15:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lip 2015 15:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1992 razy