BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 tysięcy euro na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Dzierzbi i Zaborowie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ZADANIE
„Przebudowa dróg gminnych w Dzierzbi i Zaborowie”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GMINA STAWISKI, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15.

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA.
Przetarg nieograniczony.

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ
www.bip.stawiski.pl

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy z naturalnego kruszywa 50% łamanego 50% stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm (szerokość podbudowy 5,30 cm). Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Szerokość jezdni 5,0 i 3,50 m oraz obustronne pobocza szerokości 0,75 ÷ 1,00 m. Długość drogi w miejscowości Dzierzbia wynosi 259 mb , w miejscowości Grabówek – Zaborowo 172 mb. Ogółem długość wynosi 431 mb.

V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

VI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dwa miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zamówienia polegające na wykonaniu robót drogowych (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada kadrę techniczną do wykonania zamówienia. Osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz posiadający aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty.

5) Posiadają opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wysokość złożonej oferty.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o którym mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków przedstawiając Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów należy wskazać, jaki zakres robót wykona ten podmiot jako podwykonawca co pozwoli na wykorzystanie ich doświadczenia i wiedzy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

IX. WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 600,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset złotych 00/100).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, nie później jednak niż do dnia 05 maja 2015 r.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

HexaBank Spółdzielczy w Piątnicy O/Stawiski Nr 93876210220031609720000030.

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15 ,18-520 Stawiski , woj. podlaskie (pok. 13) lub dołączyć do oferty.

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.


X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Cena ofertowa brutto – znaczenie 95%

KC = CN : COB x 100 x 95%

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.

Okres gwarancji - znaczenie 5%

KT = TOB : TON x 100 x 5%

Gdzie:

KT – ilość punktów przyznanych

TOB – Termin oferty badanej

TON – termin najdłuższy

Jeżeli okres gwarancji podany przez Wykonawcę będzie dłuższy niż 3 lata, dla oceny ofert Zamawiający przyjmie okres gwarancji równy 3 lata.

- 3 lata – 5 pkt.

- 2 lata – 3 pkt.

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taka sama największą liczbę punktów, zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę spośród nich, której cena będzie najniższa.

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawane ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

W zakresie kryterium ceny oferta może uzyskać 95 punktów, a w zakresie kryterium okres gwarancji oferta może uzyskać 5 punków.

Oferta nie odrzucona zawierająca najniższą cenę uzyska maksymalna ilość punktów (95 pkt). Pozostałe oferty zostaną porównane z oferta zawierającą najniższą cenę i otrzymają odpowiednio mniejsza ilość punktów.

Oferta nie odrzucona zawierająca najdłuższy termin gwarancji uzyska maksymalną ilości punktów (5 pkt). Pozostałe oferty zostaną porównane z ofertą zawierająca najdłuższy okres gwarancji otrzymają odpowiednio mniejsza ilość punktów.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gmina Stawiski ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 10, w terminie do dnia 05 maja 2015 r. godz. 9:00.

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pok. 2, dnia 05 maja 2015 r. godz. 9:10.

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Uwaga! – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

XII. INFORMACJE DODATKOWE.
Nie przewiduje się zamówień: uzupełniających, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

Załączniki:

1. SIWZ,
2. Przedmiary robót,
3. Projekty budowlane.

Data powstania: czwartek, 16 kwi 2015 13:54
Data opublikowania: czwartek, 16 kwi 2015 15:50
Data edycji: poniedziałek, 20 kwi 2015 09:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lip 2015 15:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1827 razy
Ilość edycji: 1