BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania do przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski na lata 2015-2016

Stawiski, dnia 12 grudnia 2014 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.271.6.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski na lata 2015-2016 opublikowanego w BZP pod numerem 402388-2014 dnia 08.12.2014r.

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski na lata 2015-2016:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie i zaakceptuje, aby na etapie zawierania umowy została doprecyzowana właściwa nazwa regulaminu używania kart danego Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający akceptuje powyższe.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

Data powstania: piątek, 12 gru 2014 11:36
Data opublikowania: piątek, 12 gru 2014 11:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 gru 2014 09:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2013 razy