BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski na lata 2015 - 2016

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski na lata 2015-2016
Numer ogłoszenia: 402388 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski na lata 2015-2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski na lata 2015-2016 w szacunkowych ilościach: - etyliny bezołowiowej Pb 95 - 22.000 litrów; - oleju napędowego - 52.000 litrów.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podane w rozdziale IV pkt 1, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
 3. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 poz. 1058 z póżn. zm.) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.
 4. Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy (znajdującej się w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego). Odbiór towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na kartę paliwową/listę zbiorczą zawierającą w szczególności: datę tankowania, rodzaj pobranego paliwa, ilość zatankowanego paliwa, markę i nr rejestracyjny pojazdu/markę urządzenia, nazwisko i potwierdzenie osoby pobierającej.
 5. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie dwa razy w miesiącu na podstawie wystawianych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 01 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 6. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych (akceptuje karty mikroprocesowe). Karty paliwowe mogą zostać wydane w ciągu 1 miesiąca od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego. Zamawiający pokryje koszt wydania karty.
 8. Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. prowadzą działalność odpowiadającą charakterowi niniejszego zamówienia oraz posiadają koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. W celu spełnienia ww warunku Wykonawca złoży: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 - załącznik nr 3 do SIWZ - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia ww warunku Wykonawca złoży: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 - załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia ww warunku Wykonawca złoży: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 - załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca wykaże, iż dysponuje bądź będzie dysponował w celu realizacji zamówienia stacją paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą drogą publiczną. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia ww warunku Wykonawca złoży: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 - załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia ww warunku Wykonawca złoży: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 - załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ

- zaakceptowany wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 70
 2. Upust - 10
 3. Zapewnienie kart paliwowych - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulega zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat - I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 gru 2014 16:06
Data opublikowania: poniedziałek, 8 gru 2014 16:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 gru 2014 09:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2318 razy