BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania

dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej”

Stawiski, dnia 02 grudnia 2014 roku

Zamawiający:

GMINA STAWISKI

Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców

Nr post.: DRG..271.1.2014

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej” opublikowanego w BZP pod numerem 247855-2014 z dnia 28.11.2014r.

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej”:

Pytanie 1: Dotyczy pkt.2 SIWZ- termin realizacji zamówienia

            Wykonawca informuje, przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy (zarówno pierwszej jak i kolejnej) zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Dystrybucyjnej, trwa 21 dni licząc od dnia przekazania wymaganych wniosków do OSD. Mając powyższe na uwadze oraz ustalony przez Wykonawcę termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz w konsekwencji planowany termin podpisania umowy, przedmiotowym postępowaniu oraz w konsekwencji planowany termin podpisania umowy, uprzejmie informujemy, że dotrzymanie terminu realizacji zamówienia na dzień 01.01.2015r. określonego w pkt 2 SIWZ jest niemożliwe.

            W związku z tym sugerujemy zmianę terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia na dzień 01.02.2015r. z zastrzeżeniem, że umowa wejdzie w Zycie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej/umów kompleksowych, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych.

            W oparciu o powyższe wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 8 ust. 1 do treści: „Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.12.2016 r. jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i wejściu w życie nowych umów”

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację punktu 2 SIWZ: „Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2015r. do 31.12.2016r. oraz § 8 ust. 1 treści umowy, który otrzymuje brzmienie: „Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.12.2016 r. jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i wejściu w życie nowych umów”.

Pytanie 2: Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ- Wzór umowy- § 6 ust. 6 Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 6 do treści: „Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury rozliczeniowej wynosi 20 dni od daty wystawienia faktury”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści § 6 ust. 6 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) w sposób jak wyżej.

Pytanie 3: Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy nw. Dane w wersji elektronicznej (Exel) niezwłocznie po wyborze oferty?:

-      nazwa i adres oraz nip płatnika faktur vat

-      opis punktu poboru (nazwa)

-      adres punktu poboru (miejscowość, ulica, nr lokalu, kod pocztowy, gmina)

-      grupa taryfowa

-      moc umowna

-      planowane roczne zużycie energii elektrycznej

-      numer licznika

-      nr ewidencyjny dotychczasowego sprzedawcy

-      nr aktualnie obowiązującej umowy

-      data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

-      nazwa operatora systemu dystrybucyjnego

-      nazwa dotychczasowego sprzedawcy

Odpowiedź: Tak. Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne informacje w wersji elektronicznej (Excel).

Pytanie 4: Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający udzieli Zamawiającemu pełnomocnictwa do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy i czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań?

Odpowiedź: Tak. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 5: Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź: Tak.

Zamawiający informuje również, iż w Załączniku nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) w §9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulega zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

 

Z up. Burmistrza Stawisk

 

Agnieszka Rutkowska

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 3 gru 2014 13:38
Data opublikowania: środa, 3 gru 2014 13:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 gru 2014 09:50
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2155 razy