BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania

dot. przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski na lata 2015 i 2016

Stawiski, dnia 02 grudnia 2014 roku

Zamawiający:

GMINA STAWISKI

Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców

Nr post.: : SGiT.271.1.2014

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski na lata 2015 i 2016 opublikowanego w BZP pod numerem 388018 – 2014 z dnia 26.11.2014r.

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski na lata 2015 i 2016:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – akceptuje aby były to karty mikroprocesowe  - i  zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:10 zł netto za kartę nową, 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych dot. wymagań dodatkowych, etc.), w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający akceptuje powyższe.

Pytanie 2: Czy w przypadku posiadania kart danego Wykonawcy, istnieje możliwość nie wydawania wszystkich nowych kart, z uwagi na możliwość autoryzowania posiadanych, o ile oczywiście dany Wykonawca zostałby wyłoniony w postępowaniu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3: Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie i zaakceptuje, aby na etapie zawierania umowy została doprecyzowana właściwa nazwa regulaminu używania kart danego Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5: W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych, nie ogranicza zatem lokalizacyjnie Zamawiającego co do stacji paliw. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę:

1)   § 2 ust.4 – aby wskazać na stacjach paliw Wykonawcy, bez podawania lokalizacji z uwagi na pytanie nr 5?

Odpowiedź: Tak.

2)   § 2 ust.5 – aby w przypadku akceptacji kart paliwowych: usunąć „listę zbiorczą”, oraz słowa: „marka pojazdu, marka urządzenia, nazwisko i potwierdzenie osoby pobierającej” usunąć, gdyż tych danych nie ma na dowodzie wydania (wydruku z terminala). Można dopisać numer karty paliwowej;

Odpowiedź: Tak.

3)   § 6 ust. 3 - na  możliwość wprowadzenia terminu płatności 14 dni od daty wystawienia faktury? Wobec powyższego Wykonawca umożliwia elektroniczną fakturę, tzw. e-fakturę,  która jest dostępna dla Zamawiającego niezwłocznie po jej wystawieniu (nie jest konieczne wydłużanie terminu o dodatkowe dni na dostarczenie fv), co też usprawni proces dostarczenia Państwu FV, nie jest wymagane podpisanie odrębnej umowy, wystarczy wyłącznie oświadczenie (e-faktura – rozwiązanie ekonomiczne, terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłki, dokument akceptowany przez Urząd Skarbowy, przyjazne środowisku naturalnemu, gwarancja stałego i natychmiastowego dostępu do dokumentacji finansowej, mailowe powiadomienia o możliwości pobrania faktur, brak konieczności doliczania do terminu płatności dodatkowych dni na czas otrzymania faktury).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgadza się na zmianę terminu płatności na 14 dni od daty wystawienia faktury.

4)   § 6 ust.5 – aby słowa: „przez osobę pobierającą” do zmiany na słowa: „dowodem wydania (wydrukiem z terminala)”?

Odpowiedź: Tak.

5)   § 8 ust 1 pkt 2 – aby zmienić termin zwłoka na opóźnienie?

Odpowiedź: Tak.

6)   § 8 – aby dodać zapis adekwatny do wskazanego w § 8 ust. 1.1b) i działający na korzyść Wykonawcy, przy jednoczesnym usunięciu podpunktu a), gdyż w obecnym brzmieniu kary umowne obciążają tylko stronę Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak.

 

Zamawiający informuje również, iż w Załączniku nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) w §9 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulega zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

 

Z up. Burmistrza Stawisk

 

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 3 gru 2014 13:33
Data opublikowania: środa, 3 gru 2014 13:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 gru 2014 20:36
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2204 razy