BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej Stawiski-Budy Stawiskie

Urząd Miejski w Stawiskach
Stawiski
tel. 086 278 50 50

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: roboty budowlane
Stawiski: przebudowa drogi gminnej Stawiski - Budy Stawiskie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach
do kontaktów: Majkrzak Bożena, Łepkowski Stanisław,
ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj podlaskie, tel. 086 278 50 50, e-mail:wrg-umstawiski@hi.pl

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt I.1)

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt I.1)

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt I.1)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis
1.2) Nazwa nadania zmówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi gminnej Stawiski-Budy Stawiskie.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Stawiski - Budy Stawiskie o długości 3075,24 mb, szerokości jezdni 5,0 m, obustronne pobocza szerokości 1,00 m na istniejącej nawierzchni żwirowej i brukowcowej podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości średnio 8 cm (szerokość podbudowy 5,30 m) i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5 cm i szerokości 5,0 m.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Budy Stawiskie gm. Stawiski
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.20.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE
2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.07.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 18 000 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

  • oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymogów art 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce rekrutacji,
  • aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia, Urzędu Skarbowego,
  • informacje o przeciętnej liczbnie zatrudnionych pracowników oraz personelu kierowniczego, informacja z banku o zdolności kredytowej wykonawcy do wysokości kwoty oferowanej,
  • sprawozdanie finansowe..

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 23.12.2005, cena - 10.00.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.12.2005 r., godzina 1000
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni - 60 od ostatecz. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 30.12.2005. godzina 1015, Urząd Miejski w Stawiskach, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15, pokój Nr 1

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków UE: NIE

Data powstania: czwartek, 10 lis 2005 12:26
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2005 14:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lut 2006 15:48
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3017 razy