BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sokoły wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w lokalizacji: 0+000-0+262,53

Stawiski, dnia 14 października 2005 r.

BI 3410-14/05

Burmistrz Stawisk
Plac Wolności 13/15
18 - 520 Stawiski
REGON: 000528830
NIP 721 10 03 298
Tel. /086/ 278 55 11
e-mail:wrg-umstawiski@hi.pl
www:www.stawiski.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:
"Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sokoły wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w lokalizacji: 0+000-0+262,53"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres robót obejmuje wykonanie:

  • podbudowa żwirowa grubości 8 cm + 12 cm i szerokości 3,80 m.
  • asfaltobeton na nawierzchnię bitumiczną grubości 5 cm i szerokości 3,5 m
  • odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej ze studni ściekowych przykanalikami

2. Wspólny Słownik zamówień /CPV/

  • Główny przedmiot 45.23.31.20-6
  • Dodatkowe przedmioty 45 23 24 52-5

3. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

5. Termin wykonania zmówienia:

30 listopad 2005 r.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

7. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

8. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych informacji

SIWZ oraz wszelkie informacje można uzyskać w pok. Nr 13 Urzędu Miejskiego w Stawiskach, tel. /086/ 278 50 50 w godzinach 730 - 1545. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wykonawcami -
Bożena Majkrzak - inspektor ds. inwestycji.

9. Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 2 listopada 2005 r. do godz. 1000 w pok. Nr 13

10. Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.11.2005 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 13

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 14 paź 2005 13:04
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2005 14:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 lis 2005 14:16
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2871 razy