BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Stawiski, dnia 04 sierpnia 2014r.

GN.6870.36.2014

BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) ogłasza:

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

Działki położonej w Cwalinach, oznaczonej numerem geodezyjnym 43/1 o pow. 0,8300ha, rodzaj użytków – PsV, PsVI, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027298/0. Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza 15 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 3 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 150,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 09 września 2014 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

Działki położonej w Cwalinach, oznaczonej numerem geodezyjnym 44 o pow. 0,1500ha, rodzaj użytków – PsV, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027298/0. Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza 3 500,00 zł

Wysokość wadium wynosi 700, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 40,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 09 września 2014 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

  • Okazanie dowodu wpłaty wadium,
  • W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w Hexa Bank Pątnica o/Stawiski do dnia 29 sierpnia 2014r. (decyduje data wpływu na rachunek) Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wskazania nieruchomości.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 04 sierpnia 2014r. do dnia 09 września 2014r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 86 278 5223.

 

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: wtorek, 5 sie 2014 14:08
Data opublikowania: wtorek, 5 sie 2014 14:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lis 2014 18:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2312 razy