BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Stawisk ogłasza

rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Stawiskach – Smolnikach, oznaczonej nr 891/14 o pow. 462 m2 , ogrodzonej, zabudowanej studnią głębinową i hydrofornią, będącą własnością gminy Stawiski, mającą urządzoną Księgę Wieczystą Nr 37260

Cena wywoławcza: 66 000,00 zł.

Zaliczka w wysokości: 6 600, 00 zł.

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość ta położona jest w Stawiskach – Smolnikach, znajduje się na obszarze, dla którego z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiski. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiski przyjęte uchwałą nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2002r. przewiduje dla nieruchomości kategorie użytkowania – strefa produkcyjno – usługowa.

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość wolna jest od wszelkich hipotek i praw osób trzecich.

W/w nieruchomość nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach: 26 sierpnia 2005r. i 3 października 2005 r.

Rokowania odbędą się w dniu 4 listopada 2005 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach /sala konferencyjna/.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach w formie pisemnej- w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania 04 listopada 2005r. – dz. Nr 891/14 Stawiski – Smolniki”, należy złożyć do dnia 31 października 2005r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko lub firmę oraz siedzibę,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną cenę i sposób zapłaty,
  5. własnoręczny podpis,
  6. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczkę w wysokości 6 600, 00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr 93876210220031609720000030 BS Piątnica o/Stawiski do dnia 28 października 2005r.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzonych rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia we wskazanym miejscu i terminie celem zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Stawisk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach /p. 8/ lub pod nr telefonu 086 278 52 23.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 5 paź 2005 08:58
Data opublikowania: środa, 5 paź 2005 09:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lis 2005 14:21
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3079 razy