BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania (Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego) - 21.05.2014 r.

Stawiski, dnia 21 maja 2014 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.271.4.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego opublikowanego w BZP pod numerem 166794-2014 dnia 16.05.2014r.

     Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie 1: Uzupełnienie tabeli nr 4 – wykaz pojazdów w Gminie Stawiski o ładowność (przy pojazdach ciężarowych) oraz uzupełnienie rodzaju pojazdu poz. 19, STAR 25A, nr rej. LOB 037.
Odpowiedź: Na stronie Zamawiającego, jako załącznik do wiadomości, jest uzupełniona
tabela nr 4.

Pytanie 2: Ze względu na wiek pojazdu wnioskujemy o możliwość wprowadzenia zapisu – zniesienie amortyzacji części w przypadku pojazdów do lat 12.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego zapisu.

Pytanie 3: Uzupełnienie danych o zabezpieczeniach p/pożarowych i p/kradzieżowych w tabeli nr 2 – Wykaz budynków i budowli w Gminie Stawiski.
Odpowiedź: Zamawiający wykazał dane o zabezpieczeniach p/pożarowych i p/kradzieżowych w tabeli nr 2 zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą.

Pytanie 4: Czy Zamawiający posiada wysypisko śmieci i czy ma być ono przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie posiada wysypiska śmieci.

Pytanie 5: Czy obiekty przyjęte do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych oraz czy od 1997r. miejsca te nie zostały dotknięte jakąkolwiek powodzią?
Odpowiedź: Obiekty przyjęte do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych i nie zostały dotknięte powodzią.

Pytanie 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów w SIWZ zgodnie z poniższą propozycją w ubezpieczeniu OC działalności:
pkt j. odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.
limit odpowiedzialności na jeden wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 300 000,00 zł

Propozycja zmiany na: pkt j. odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.
limit odpowiedzialności na jeden wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 300 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Pytanie 7: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów w SIWZ zgodnie z poniższą propozycją w ubezpieczeniu OC działalności:
Wyłączenie z chorób zakaźnych pkt k oraz pkt v – poniższych chorób zakaźnych:

  • encefalopatii gąbczastej (TSE), w tym m.in. encefalopatii gąbczastej bydła,
  • choroby Creutzfeldta-Jakoba (cCJD),
  • wirusa HIV

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek WaszkiewiczPliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 maj 2014 14:51
Data opublikowania: środa, 21 maj 2014 14:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1953 razy