BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - aktualizacja

Odpowiedź na zapytania
(Przetarg na ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności Zamawiającego) - 23.05.2014


Odpowiedź na zapytania
(Przetarg na ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności Zamawiającego) - 22.05.2014


Odpowiedź na zapytania
(Przetarg na ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności Zamawiającego) - 21.05.2014


Stawiski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Numer ogłoszenia: 166794 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia szyb od stłuczenia, - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, - ubezpieczeń komunikacyjnych, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Miejski, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski 2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach, ul. Krótka 4, 18-520 Stawiski 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach, ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski 5. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski 6. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski, wraz ze szkołami filialnymi: - Szkoła Filialna w Budach Stawiskich, Budy Stawiskie 1, 18-520 Stawiski - Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim, Jurzec Szlachecki 53, 18-520 Stawiski 7. Szkoła Podstawowa w Porytem,, ul. Szkolna 23, Poryte, 18-520 Stawiski , wraz ze szkołami filialnymi: - Szkoła Filialna w Dzierzbi, Dzierzbia , 18-520 Stawiski 8. Miejskie Przedszkole w Stawiskach, ul. Cedrowska 1, 18-520 Stawiski 9. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Stawiski: -OSP Cedry, Cedry 27A -OSP Dzierzbia, Dzierzbia 21 -OSP Jurzec Włościański, Jurzec Włościański 26A -OSP Karwowo, Karwowo 13a -OSP Michny-Tafiły, Michny 1 -OSP Poryte, Poryte, Plac Józefa Piłsudskiego 2 -OSP Ramoty, Ramoty 20A -OSP Romany, Romany 1 -OSP Sokoły, Sokoły 42 -OSP Wilczewo, Wilczewo 17 -OSP Wysokie Małe, Wysokie Małe 3 -OSP Stawiski, Stawiski, ul. Strażacka 9 Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących jednostkach: -OSP Cedry, Cedry 27A -OSP Dzierzbia, Dzierzbia 21 -OSP Jurzec Włościański, Jurzec Włościański 26A -OSP Karwowo, Karwowo 13a -OSP Michny-Tafiły, Michny 1 -OSP Poryte, Poryte, Plac Józefa Piłsudskiego 2 -OSP Ramoty, Ramoty 20A -OSP Romany, Romany 1 -OSP Sokoły, Sokoły 42 -OSP Wilczewo, Wilczewo 17 -OSP Wysokie Małe, Wysokie Małe 3 -OSP Stawiski, Stawiski, ul. Strażacka 9 - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów i inkasentów Gminy Stawiski - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 do SIWZ - Program Ubezpieczenia Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie bądź trzy części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950). 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia oraz dołączyć OWU do oferty złożonej Zamawiającemu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wniesienia dokumentów: Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950). Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wniesienia dokumentów: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wniesienia dokumentów: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wniesienia dokumentów: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wniesienia dokumentów: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), OWU wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia szyb od stłuczenia, - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, - ubezpieczeń komunikacyjnych, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Miejski, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski 2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach, ul. Krótka 4, 18-520 Stawiski 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach, ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski 5. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski 6. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski, wraz ze szkołami filialnymi: - Szkoła Filialna w Budach Stawiskich, Budy Stawiskie 1, 18-520 Stawiski - Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim, Jurzec Szlachecki 53, 18-520 Stawiski 7. Szkoła Podstawowa w Porytem,, ul. Szkolna 23, Poryte, 18-520 Stawiski , wraz ze szkołami filialnymi: - Szkoła Filialna w Dzierzbi, Dzierzbia , 18-520 Stawiski 8. Miejskie Przedszkole w Stawiskach, ul. Cedrowska 1, 18-520 Stawiski 9. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Stawiski: -OSP Cedry, Cedry 27A -OSP Dzierzbia, Dzierzbia 21 -OSP Jurzec Włościański, Jurzec Włościański 26A -OSP Karwowo, Karwowo 13a -OSP Michny-Tafiły, Michny 1 -OSP Poryte, Poryte, Plac Józefa Piłsudskiego 2 -OSP Ramoty, Ramoty 20A -OSP Romany, Romany 1 -OSP Sokoły, Sokoły 42 -OSP Wilczewo, Wilczewo 17 -OSP Wysokie Małe, Wysokie Małe 3 -OSP Stawiski, Stawiski, ul. Strażacka 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących jednostkach: -OSP Cedry, Cedry 27A -OSP Dzierzbia, Dzierzbia 21 -OSP Jurzec Włościański, Jurzec Włościański 26A -OSP Karwowo, Karwowo 13a -OSP Michny-Tafiły, Michny 1 -OSP Poryte, Poryte, Plac Józefa Piłsudskiego 2 -OSP Ramoty, Ramoty 20A -OSP Romany, Romany 1 -OSP Sokoły, Sokoły 42 -OSP Wilczewo, Wilczewo 17 -OSP Wysokie Małe, Wysokie Małe 3 -OSP Stawiski, Stawiski, ul. Strażacka 9 - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów i inkasentów Gminy Stawiski - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 do SIWZ - Program Ubezpieczenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 16 maj 2014 16:10
Data opublikowania: piątek, 16 maj 2014 17:23
Data edycji: środa, 21 maj 2014 15:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2203 razy
Ilość edycji: 3