BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania (Przetarg na urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski)

Stawiski, dnia 15 maja 2014 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.271.2.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski opublikowanego w BZP pod numerem 148294 - 2014 dnia 02.05.2014r.

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski:

Pytanie 1: Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 proszę o określenie, z jakiego dokładnie rodzaju drewna konstrukcyjnego mają być wykonane urządzenia zabawowe, czy ma być to drewno rdzeniowe, bezrdzeniowe czy też klejone? Z uwagi na fakt, że cena stanowi 100% bardzo prosimy o ustosunkowanie się do naszego pytania, gdyż rodzaj zastosowanego drewna, ma duży wpływ na ostateczną cenę urządzeń zabawowych.
Odpowiedź: Drewno bezrdzeniowe.

Pytanie 2: Opis urządzeń zabawowych w dokumentacji projektowej dosyć szczegółowo określa wymiary poszczególnych urządzeń. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd bardzo trudne lub niemożliwe jest uzyskanie identycznych wymiarów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie jaką odchyłkę wymiarową od podanych wymiarów dopuszcza Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odchylenie do 5%.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wykona we własnym zakresie nawierzchnie bezpieczne zgodnie z normą PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 pod urządzeniami w strefach bezpiecznych urządzeń, czy Wykonawcy powinni wycenić również wykonanie nawierzchni bezpiecznych, jeśli tak to jakiego rodzaju ma to być nawierzchnia?
Odpowiedź: Nawierzchnie Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Pytanie 4: Czy wszystkie urządzenia mają być montowane na kotwach?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5: Ślizg zjeżdżalni ma być wykonany z tworzywa HDPE czy z blachy kwasoodpornej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ślizgi wykonane z tworzywa HDPE i z blachy kwasoodpornej.

Zamawiający informuje również, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 21 maja 2014 roku. Na stronie Zamawiającego zamieszczona jest informacja o zmianie ogłoszenia i SIWZ.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 15 maj 2014 13:46
Data opublikowania: czwartek, 15 maj 2014 13:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1847 razy