BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny ograniczony na lokal użytkowy /biblioteka/

Na podstawie art. 40. ust. 1. pkt 2 oraz ust. 2a i 3 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity), a także § 15 ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Burmistrz Stawisk ogłasza:

PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy dwukondygnacyjny, przeznaczony na działalność usługową, o powierzchni użytkowej 115, 3m² wraz z udziałem 0, 2350 w częściach wspólnych budynku i działki nr 557/2 o powierzczhni 576m², położoną w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 5, posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą nr 1014.

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową (z wyłączeniem działalności handlowej). Ograniczenie przetargu spowodowane jest faktem, iż na terenie gminy Stawiski przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową stanowią niewielki odsetek w stosunku do pozostałych form działalności gospodarczej. W związku z popieraniem rozwoju drobnej przedsiębiorczości i postępującego zaniku świadczenia podstawowych usług na terenie gminy Stawiski uzasadnione jest ograniczenie przetargu i przeznaczenie zbywanej nieruchomości na działalność usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2005 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach o godz. 9ºº

Cena wywoławcza nieruchomości: 58 000, 00zł

Wadium: 5 800, 00zł

Wadium należy wpłacić na rachunek 93876210220031609720000030 BS Piątnica o/Stawiski do dnia 22 sierpnia 2005r. (włącznie)

Do dnia 23 sierpnia 2005 r. do godz. 15ºº należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej, załączając następujące dokumenty:

 1. aktualny pełny wypis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. oświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności usługowej przez min. ostatnich pięć lat;
 3. aktualne zaświadczenie z odpowiedniego urzędu skarbowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi;
 4. aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach obowiązkowych składek ubezpieczeń społecznych;
 5. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego;
 6. potwierdzoną kopię dowodu wpłaty wadium.

Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach w dniu 25 sierpnia 2005r. o godz. 15ºº

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie:

 1. zakwalifikowanie zgłoszenia oferenta oraz kompletu i aktualności powyższych dokumentów do uczestnictwa w przetargu;
 2. okazanie dowodu tożsamości oraz podanie nr PESEL i nr NIP.
  1. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, na wskazany przez nich rachunek bankowy.

   Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:

   1. oferent wygrywający przetarg odstąpi od zawarcia notarialnej umowy kupna − sprzedaży w wyznaczonym terminie;
   2. oferent nie uiści ceny nabycia nieruchomości do chwili zawarci umowy kupna − sprzedaży.

   Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub pod nr. tel. (0- 86) 278 55 11.

   Marek Waszkiewicz
   BURMISTRZ STAWISK

Data powstania: czwartek, 21 lip 2005 13:55
Data opublikowania: czwartek, 21 lip 2005 13:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 sie 2005 10:49
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3312 razy