BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie SIWZ dotyczące przetargu na "Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach"

Stawiski, dnia 25 marca 2014 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.271.1.2014


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach opublikowanego w BZP pod numerem 83908 - 2014 dnia 12.03.2014r.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje, iż w Formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach w ppkt. 8 dotyczącym zabezpieczenia należytego wykonania umowy wystąpił błąd pisarski: jest 5% powinno być zgodnie z SIWZ 2% - informacja dotyczy tylko Części I (zagospodarowanie terenu).

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

Z up. Burmistrza Stawisk

Agnieszka Rutkowska

 

 

Data powstania: wtorek, 25 mar 2014 14:30
Data opublikowania: wtorek, 25 mar 2014 14:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 maj 2014 15:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2011 razy