BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania dotyczące zaproszenia do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji wraz ze specyfikacją warunków konkursu (14 listopada 2013)

Stawiski, dnia 14 listopada 2013 r.

 

Zamawiający
Gmina Stawiski
18-520 Stawiski
Plac Wolności 13/15

Do wszystkich oferentów

 

Dotyczy: konkursu na wybór agenta emisji obligacji


Pytanie 1:  Prosimy o podanie wykonania dochodów ze sprzedaży majątku wg stanu na 30.09.2013r lub 31.10.2013r?

Odpowiedź: Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na dzień 31.10.2013r wynosi 140.743,48zł.


Pytanie 2: Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą należności wymagalne na 30.09.2013r?

Odpowiedź: Należności wymagalne na 30.09.2013r w wysokości 529.147,44zł dotyczą: 172.418,67zł – są to należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach z tytułu opłat za pobór wodę, oczyszczanie ścieków i odpady komunalne; 221.917,50zł – są to należności Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu funduszu alimentacyjnego; 134.811,27zł – są to należności Urzędu Miejskiego w Stawiskach z tytułu podatków i opłat lokalnych.


Pytanie 3: Prosimy o podanie stanu zobowiązań pozabilansowych Gminy na 30.09.2013r z tytułu wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting, e-financing) w układzie: instytucja, kwota udzielona, aktualne zadłużenie, wysokość raty z informacją czy rata miesięczna/kwartalna/półroczna/roczna, przedmiot zabezpieczenia, przedmiot inwestycji objęty wykupem wierzytelności .

Odpowiedź: Gmina Stawiski nie posiada żadnych zobowiązań pozabilansowych z tytułu wierzytelności (factoring, forfaiting, e-financing).


Pytanie 4: Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

  • Opinia RIO w Sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej
  • Opinia RIO w Sprawie projektu budżetu na 2013r
  • Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji
  • Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z opłacaniem składek i podatków, nie starsze niż 1 miesiąc.

Odpowiedź: udostępniono niżej wymienione dokumenty

 

Pytanie 5: Zestawienie kredytów i pożyczek wg stanu na 30.09.2013r z podaniem instytucji finansującej, kwoty pozostałej do spłaty, umownego terminu spłaty oraz formy zabezpieczenia, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia hipotecznego.

Odpowiedź:

Dane dotyczące kredytów długoterminowych Gminy Stawiski.

Nazwa banku

Data zaciągnięcia kredytu

Kwota udzielonego kredytu

Kwota kredytu do spłaty na 30.09.2013r

Ostateczny termin spłaty.

Forma zabezpieczenia

PKO BP Łomża

02.08.2004r

528.289,00

112.994,97

01.06.2015r

Weksel in blanco

PKO BP Łomża

02.06.2005r

594.937,00

72.849,50

01.10.2015r

Weksel in blanco

PKO BP Łomża

03.08.2005r

370.000,00

99.888,16

01.12.2015r

Weksel in blanco

PKO BP Łomża

21.12.2005r

1.576.117,00

430.453,94

01.12.2015r

Weksel in blanco

BOŚ B-stok

11.05.2007r

700.000,00

156.250,00

31.12.2014r

Weksel in blanco

BOŚ B-stok

11.08.2008r

5.967.472,00

4.152.472

31.12.2019r

Weksel in blanco

HEXA BS Piątnica

26.06.2009r

1.737.054,00

1.206.410,68

31.12.2019r

Weksel in blanco

BS Kolno

28.09.2011r

1.868.878,00

1.763.878,00

31.12.2021r

Weksel in blanco

 

Odpowiedzi na powyższe pytania zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Stawiski w zakładce Obligacje komunalne.

 

 

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 lis 2013 14:02
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2013 14:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2683 razy