BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Stawiski, dnia 28 października 2013r.

GN.6840.2.2013

BURMISTRZ STAWISK

informuje, iż z przyczyn organizacyjnych, została zmieniona godzina odbycia się II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 953/93 o pow. 0,2454 ha, rodzaj użytków – B-Ps III, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00051111/3.

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 05 listopada 2013r. o godzinie 8:30

/zmieniono z godziny 10:00/

 

 

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz 

 


Stawiski, dnia 01 października 2013r.

 

GN.6840.2.2013

 

BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108, z późn. zm.) ogłasza:

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 953/93 o pow. 0,2454 ha, rodzaj użytków – B-Ps III, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00051111/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Cena wywoławcza netto: 50 000,00 zł.

VAT 23%: 11 500,00 zł

Wysokość wadium wynosi 10 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 05 listopada 2013r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

  • Okazanie dowodu wpłaty wadium,
  • W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w Hexa Bank Pątnica o/Stawiski do dnia 25 października 2013r. (decyduje data wpływu na konto). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 03 października 2013r. do dnia 05 listopada 2013r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 7 lub telefonicznie tel.: 086 278 5223.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: środa, 2 paź 2013 08:59
Data opublikowania: środa, 2 paź 2013 09:00
Data edycji: poniedziałek, 28 paź 2013 14:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 sty 2014 08:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2372 razy
Ilość edycji: 1