BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik przetargu nieograniczonego na "Dożywianie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Stawiski”, na rok szkolny 2013/2014

Stawiski, dnia 25 września 2013 r.

 

OPS.85295.2.2013

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach

18–520 Stawiski
ul. Polowa  21
woj.Podlaskie

 

Znak sprawy: OPS.85295.1.2013

Dotyczy: „Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Stawiski”


ZAWIADOMIENIE

   Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

   Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

   W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25 września 2013r., godz. 1200 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

 

Izabela Łoszewska

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w StawiskachData powstania: środa, 25 wrz 2013 13:49
Data opublikowania: środa, 25 wrz 2013 13:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 paź 2013 15:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2052 razy