BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony

Stawiski, dnia 9 listopada 2012r.

GN.6840.1.2012

BURMISTRZ STAWISK

     Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) ogłasza 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej położonej w Mieczkch Sucholaszczkach, oznaczonej numerem geodezyjnym 6/1 o pow. 0,4900ha, rodzaj użytków – Bi, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00026739/7. Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza netto: 90 000,00 zł

VAT: 20 700,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 110 700,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 18 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 900,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 14 grudnia 2012 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej. 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

- Okazanie dowodu wpłaty wadium,

- W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

- W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. 

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski do dnia 7 grudnia 2012r. (decyduje data wpływu na konto). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

     Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wskazania  nieruchomości.

     Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15. 

     Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 13 listopada 2012r. do dnia  14 grudnia 2012r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 86 278 5223 lub 86 278 5511.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz
Data powstania: poniedziałek, 12 lis 2012 12:24
Data opublikowania: poniedziałek, 12 lis 2012 12:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 gru 2012 15:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2156 razy