BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Drugi przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego

SGiT. 2631.3.2011

BURMISTRZ STAWISK

zaprasza do drugiego przetargu pisemnego ofertowego

na sprzedaż samochodu osobowego

 

        I.            Przedmiot przetargu:

1.       Marka: Volkswagen Golf 1,8 CL

2.       Rok produkcji:1993

3.       Przebieg (km): 76 483 km

4.       Pojemność silnika: 1781,00 cm3

5.       Rodzaj paliwa: benzyna

6.       Kolor powłoki lakierniczej: ciemny metallic

7.       Skrzynia biegów: manualna

8.       Liczba drzwi: 4/5

9.       Stan: używany

10.   Badanie techniczne ważne do dnia: 29.04.2012 r.

11.   Dodatkowe informacje: wspomaganie kierownicy, blokada skrzyni biegów.

 

     II.            Cena wywoławcza: 1440,00 zł /słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści zł 00/100/

 

   III.            Wadium:

1.       Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 144,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery zł 00/100), należy wpłacić wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich na konto Urzędu Miejskiego w Stawiskach: HEXA Bank Spółdzielczy w Piątnicy Oddział w Stawiskach nr 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010 do dnia złożenia ofert, tj. do 06 grudnia 2011 roku do godz. 1000.

2.       Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

3.       Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4.       Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

5.       Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

   IV.            Opis sposobu przygotowania oraz złożenia ofert:

1.       Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:

        imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz jej siedzibę;

        oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza);

        oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń;

        oświadczenie oferenta, że zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

        kserokopię dowodu wpłaty wadium;

        kserokopię dowodu osobistego (dot. osób fizycznych) lub aktualny wyciąg z właściwego rejestru (dot. osób prawnych).

Wzory formularza ofertowego oraz umowy stanowią załączniki do ogłoszenia.

2.       Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta, zaklejona, oznaczona nazwą i adresem oferenta oraz zaadresowana na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach z dopiskiem: OFERTA – „PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO”.

3.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w terminie do 06 grudnia 2011 roku do godz. 1000.

4.       W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia ofert przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

 

     V.            Otwarcie ofert:

1.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 grudnia 2011 roku o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w pokoju nr 12.

2.       Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.

3.       Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

4.       Wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu.

5.       Oferta, która została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, bądź są one niekompletne lub nieczytelne, podlega odrzuceniu.

6.       Organizator przetargu powiadomi niezwłocznie oferenta o wyborze lub odrzuceniu oferty.

7.       Jeżeli nie można dokonać wyboru ofert z uwagi na to, że dwóch oferentów zaproponowało w ofercie taką samą cenę – sprzedający zaproponuje prowadzenie z tymi oferentami przetargu ustnego.

8.       Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

   VI.            Pozostałe informacje:

1.       Samochód osobowy można oglądać w dniach 25.11. – 06.12.2011 r. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 08:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną do kontaktu: Iwoną Niedźwiedzką tel. 086 278 51 92.

2.       Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

3.       Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

4.       Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

 

Burmistrz Stawisk

 

Marek Waszkiewicz

 

 

Stawiski, dnia 24 listopada 2011 roku

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 24 lis 2011 14:44
Data opublikowania: czwartek, 24 lis 2011 15:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 gru 2011 16:03
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2676 razy