BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski

Stawiski, dnia 09 listopada 2011 r.

GN.6870.66.2011

 

Burmistrz Stawisk

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski

 

Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości – niezabudowanej działki gruntu, stanowiącej własność gminy Stawiski, położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 956, o powierzchni 2,1900ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży prowadzona jest księga wieczysta LM1L//0051111/3

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000 zł brutto.

Wadium na przetarg wynosi: 30 000 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski przeznaczenie działki jest następujące: zieleń niska, tereny wód otwartych, ścieżki rowerowe i strefa urządzonych terenów otwartych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- złożenie do dnia 13 grudnia 2011r. pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu, do godziny 1300;

- wpłacenie wadium na rachunek nr 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030 w Hexa Bank Spółdzielczy w Pątnicy o/Stawiski do dnia 06 grudnia 2011r. (decyduje data wpływu na konto).

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 13 grudnia 2011 r. o godz. 1400 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, przy ulicy Plac Wolności 13/15 w Sali nr 1.

Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium

ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży - zakupu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Burmistrz Stawisk zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 086 278 5223.

Ogłoszenie oraz regulamin przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 10 listopada 2011r. do dnia 13 grudnia 2011r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 lis 2011 12:58
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2011 13:00
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:04
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2700 razy