BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (nr GN.6870.65.2011)

Stawiski, dnia 09 listopada 2011r.

GN.6870.65.2011

 

BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) ogłasza

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 938/50 (część działki 938/7) o pow. 9,9043ha, rodzaj użytków – RV, RVI, N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/0051111/3. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona na wysypisko odpadów komunalnych.

Cena wywoławcza: 450 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 90 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 4 500,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2011 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 938/20 (część działki 938/7) o pow. 1,2384ha, rodzaj użytków – RV, RVI, N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/0051111/3. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona na wysypisko odpadów komunalnych.

Cena wywoławcza: 56 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 11 200,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 560,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2011 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 955 o pow. 1,7800ha, rodzaj użytków – Wsr-PsIII, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/0051111/3. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona pod zbiornik wodny do celów ppoż. i rekreacyjnych.

Cena wywoławcza: 40 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 8 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 400,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2011 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 987 o pow. 1,4000ha, rodzaj użytków – Wsr-PsIV, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/0051111/3. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona pod zbiornik wodny do celów ppoż. i rekreacyjnych.

Cena wywoławcza: 30 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 6 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 300,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2011 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 953/91 o pow. 6,1027ha, rodzaj użytków – PsIII, Lz-PsIII, Lz-PsIV, B-PsIII, N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/0051111/3. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczenie działki jest następujące: zieleń urządzona, usługi kultury, rekreacji i wypoczynku, z zakresu gastronomii oraz ścieżki rowerowe.

Cena wywoławcza netto: 350 000,00 zł

VAT: 80 500,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 430 500,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 70 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 3 500,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2011 r. o godzinie 1300 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

-        Okazanie dowodu wpłaty wadium,

-        W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

-        W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030 w Hexa Bank Spółdzielczy w Pątnicy o/Stawiski do dnia 06 grudnia 2011r. (decyduje data wpływu na rachunek). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wskazania  nieruchomości.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 10 listopada 2011r. do dnia  13 grudnia 2011r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 86 278 5223.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: czwartek, 10 lis 2011 12:57
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2011 12:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 gru 2011 14:33
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2405 razy