BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (Udzielenie kredytu długoterminowego)

Stawiski, 12 lutego 2008r

Stawiski, dnia 22 września 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Stawiski

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców

 

Nr post.: RF.271.1.2011

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego” opublikowanego w Dz. Urz. UE pod nr 2011/S 155-258346 w dniu 13.08.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę oznaczoną jako oferta nr 1, złożoną przez: Konsorcjum bankowe utworzone przez banki: Bank Spółdzielczy w Kolnie ul. Kolejowa 2, 18-500 Kolno i Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 9/11B 01-231 Warszawa, Oddział w Łomży ul. Szosa Zambrowska 29A 18-400 Łomża, które zaoferowało cenę: 1 141 955,65 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć zł 65/100).

Oferta była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium cena: 100 pkt.

Oprócz w/w, w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego, nie zostały złożone inne oferty.

 

BURMISTRZ

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 22 wrz 2011 13:13
Data opublikowania: czwartek, 22 wrz 2011 13:41
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:06
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2347 razy