BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Stawiski, dnia 21 września 2011r.

GN.6870.54.2011

BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) ogłasza

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej położonej w Mieczkach Sucholaszczkach, oznaczonej numerem geodezyjnym 6/1 o pow. 0,4900ha, rodzaj użytków – Bi, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00026739/7. Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza netto: 130 000,00 zł

VAT: 29 900,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 159 900,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 26 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 1 300,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 24 października 2011 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 891/94 o pow. 0,3189ha, rodzaj użytków – dr, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00036145/9. Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod obiekty produkcyjno – magazynowo – handlowe.  Aktualnie prowadzona procedura zmiany klasyfikacji gruntów. Nabywca jest zobowiązany do ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczasowego właściciela nieruchomości sąsiednich nie mających dostępu do drogi publicznej.

Cena wywoławcza netto: 150 000,00 zł

VAT: 34 500,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 184 500,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 30 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 1 500,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 24 października 2011 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

-        Okazanie dowodu wpłaty wadium,

-        W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

-        W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski do dnia 17 października 2011r. (decyduje data wpływu na rachunek). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wskazania  nieruchomości.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 22 września 2011r. do dnia  24 października 2011r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 86 278 5223.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: czwartek, 22 wrz 2011 09:00
Data opublikowania: czwartek, 22 wrz 2011 09:05
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:04
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2542 razy