BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

II Przetarg ustny nieograniczony

Stawiski, dnia 12 września 2011r.

GN.6870.48.2011

BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) ogłasza

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Cwalinach, oznaczonej numerem geodezyjnym 43/1 o pow. 0,8300ha, rodzaj użytków – PsV, PsVI, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027298/0. Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza 20 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 4 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 200,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 13 października 2011 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Cwalinach, oznaczonej numerem geodezyjnym 44 o pow. 0,1500ha, rodzaj użytków – PsV,, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027298/0. Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza 5 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi 1 000, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 50,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 13 października 2011r. o godzinie 1130 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Lisach, oznaczonej numerem geodezyjnym 12 o pow. 0,2300ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00026732/8.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne

Cena wywoławcza 5 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi 1 000, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 50,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 13 października 2011r. o godzinie 1300 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Sokołach, oznaczonej numerem geodezyjnym 733 o pow. 0,3800ha, rodzaj użytków – R, N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028062/4.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne

Cena wywoławcza 7 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi 1 400, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 70,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 13 października 2011r. o godzinie 1400 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

-        Okazanie dowodu wpłaty wadium,

-        W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

-        W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski do dnia 06 października 2011r. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wskazania  nieruchomości.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 12 września 2011r. do dnia  13 października 2011r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 86 278 5223.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 12 wrz 2011 14:36
Data opublikowania: poniedziałek, 12 wrz 2011 14:38
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2595 razy