BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Numer ogłoszenia: 117832 - 2011; data zamieszczenia: 17.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

- ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

- ubezpieczeń komunikacyjnych,

w następujących jednostkach organizacyjnych:

1.       Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski

2.       Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach, ul. Krótka 4, 18-520 Stawiski

3.       Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach, ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski

4.       Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach, ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski

5.       Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski

6.       Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski, wraz ze szkołami filialnymi:

- Szkoła Filialna w Budach Stawiskich, Budy Stawiskie 1, 18-520 Stawiski

- Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim, Jurzec Szlachecki 53, 18-520 Stawiski

- Szkoła Filialna w Sokołach, Sokoły 46, 18-520 Stawiski

7.       Szkoła Podstawowa w Porytem,, ul. Szkolna 23, Poryte, 18-520 Stawiski , wraz ze szkołą filialną:

- Szkoła Filialna w Dzierzbi, Dzierzbia , 18-520 Stawiski

8.       Miejskie Przedszkole w Stawiskach, ul. Cedrowska 1, 18-520 Stawiski

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.       Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego.

2.       Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający (jednostki Zamawiającego) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.).

3.       Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w przypadku: - nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, - nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy, - przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 miesiące w przypadku nie wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej na kolejny okres ubezpieczenia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert, - Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty. Ocena spełnienia ww warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunek wykonawca spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru do SIWZ. Ocena spełnienia ww warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek wykonawca spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru do SIWZ. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek wykonawca spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru do SIWZ. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek wykonawca spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru do SIWZ. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.       Wypełniony i podpisany Formularz Oferty.

2.       Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1.       - Cena – 85

2.       - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 15

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

25.05.2011 godzina 09:30,

miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach

Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 maj 2011 15:30
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2011 18:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lip 2011 13:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2628 razy