BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy (Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012)

Stawiski, dnia 21 kwietnia 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Stawiski

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

 

Do wszystkich Wykonawców

 

Nr post.: SGiT.271.1.2011

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012” ogłoszonego w BZP pod nr 61660 w dniu 01.04.2011r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

STACJA PALIW Józef i Dariusz Plona, ul. Łomżyńska, 18-520 Stawiski, która zaoferowała cenę brutto: 494.640,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści zł 00/100).

Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium cena i upust:
97,41 pkt (kryterium cena: 47,41 pkt, kryterium upust: 50,00 pkt).

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

 

Data powstania: czwartek, 21 kwi 2011 15:07
Data opublikowania: czwartek, 21 kwi 2011 15:10
Data przejścia do archiwum: środa, 25 maj 2011 08:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2547 razy