BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania - Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012

Stawiski, 12 lutego 2008r

Stawiski, dnia 07 kwietnia 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Stawiski

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców

Nr post.: SGiT.271.1.2011

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012” ogłoszonego w BZP pod nr 61660 w dniu 01.04.2011r.

 

Wyjaśnienie

treści SIWZ

 

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012:

 

Pytanie 1: W odniesieniu do zapisu par § 2 ust. 5 projektu umowy – należy usunąć słowa: listę zbiorczą (nie ma takiej listy) markę oraz nazwisko i potwierdzenie osoby pobierającej, gdyż na dowodzie wydania nie ma nazwiska ani podpisu osoby odbierającej towar – w przypadku akceptacji kart paliwowych, czy zatem Wykonawca dokona modyfikacji na etapie podpisywania umowy z danym Wykonawcą?

Odpowiedź: Zamawiający nie może usunąć z § 2 ust. 5 projektu umowy zwrotu „listę zbiorczą”. Na etapie podpisywania umowy Zamawiający uszczegółowi zapisy dotyczące zasad bezgotówkowego odbioru paliwa.

 

Pytanie 2: W § 6 ust. 1 wzoru umowy – brak zapisu: Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, czy Zamawiający może dodać zapis?

Odpowiedź: Zamawiający nie może dodać zapisu: Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, do § 6 ust. 1 wzoru umowy.

 

Pytanie 3: W odniesieniu do zapisu § 6 ust. 2 – informuję, że w przypadku kart paliwowych treść tego ustępu powinna wskazywać, że: „Do faktury VAT, o której mowa w ust. 1 zostanie dołączone zestawienie transakcji zakupu paliwa w okresie rozliczeniowym: - czy wyrażacie Państwo akceptację i dokonana zostanie modyfikacja?

Odpowiedź: Na etapie podpisywania umowy Zamawiający uszczegółowi zapisy dotyczące zasad bezgotówkowego odbioru paliwa.

 

Pytanie 4: W odniesieniu do zapisów par 8 par 1 Wykonawca pyta, czy Zamawiający może usunąć pkt 1a), przy jednoczesnym dodaniu zapisu adekwatnego do zapisu par 8 ust 1 pkt 1 b) działającego na korzyść Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie może usunąć pkt 1a) oraz nie doda zapisu adekwatnego do zapisu par 8 ust 1 pkt 1 b).

 

Pytanie 5: W treści wzoru umowy brak jest zapisów dotyczących zasad możliwości dokonywania transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych (regulaminu używania kart paliwowych), oraz że regulamin – warunki handlowe stanowią integralną część umowy – czy Zamawiający może wprowadzić takie zapisy na etapie podpisywania umowy z danym Wykonawcą (regulamin, załączony byłby wówczas do oferty)?

Odpowiedź: Na etapie podpisywania umowy Zamawiający uszczegółowi zapisy dotyczące zasad bezgotówkowego odbioru paliwa.

 

Pytanie 6: W warunkach jest podany termin 21 dni licząc od daty wystawienia faktury. W tym przypadku pierwsze tankowanie było by płacone w terminie 36 dni, a to jest bardzo długi termin. Wobec powyższego pytamy czy będzie możliwość w przypadku wygrania przetargu podpisania umowy z terminem płatności 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na skrócenie terminu płatności z 21 dni na 14 dni
od daty wystawienia faktury VAT. Zapis § 6 ust. 3 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 7 kwi 2011 12:47
Data opublikowania: czwartek, 7 kwi 2011 12:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 kwi 2011 09:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2287 razy