BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [dostawa paliw płynnych do (...) na lata 2011 i 2012]

Stawiski, dnia 21 lutego 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Stawiski

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

 

SGiT.271.1.2011

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012.

 

 

            Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

            Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

 

UZASADNIENIE

Złożona oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 10 065,92 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy sześćdziesiąt pięć zł 92/100). Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 21 lut 2011 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lut 2011 15:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 mar 2011 15:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2281 razy