BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012

Numer ogłoszenia: 49011 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012 w szacunkowych ilościach: - etyliny bezołowiowej Pb 95 - 20.000 litrów; - oleju napędowego - 76.000 litrów.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podane w pkt 1, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

3. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.

4. Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy (znajdującej się w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego). Odbiór towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na kartę paliwową/ listę zbiorczą zawierającą w szczególności: datę tankowania, rodzaj pobranego paliwa, ilość zatankowanego paliwa, markę i nr rejestracyjny pojazdu/ markę urządzenia, nazwisko i potwierdzenie osoby pobierającej.

5. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie dwa razy w miesiącu na podstawie wystawianych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1. do 15. dnia każdego miesiąca i od 16. do ostatniego dnia miesiąca.

6. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Zamawiający oceni spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są dysponować bądź będą dysponować w celu realizacji zamówienia stacją paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą drogą publiczną. Zamawiający oceni spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 50

2 - Upust - 50

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat - I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 lut 2011 14:46
Data opublikowania: czwartek, 10 lut 2011 15:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 lut 2011 13:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2489 razy