BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych 2010-2012

Stawiski: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych 2010-2012
Numer ogłoszenia: 299346 - 2010; data zamieszczenia: 21.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 254854 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych 2010-2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ulic Paszki z Radzanowa i Spokojnej w miejscowości Poryte 1. Ulica Paszki z Radzanowa w lokalizacji 0+000-0+209,62 Na nawierzchni brukowcowej zostanie wykonana podbudowa górna z kruszywa naturalnego o grubości 10 cm doziarniona kruszywem naturalnym w 50% i nawierzchnia z kruszywa łamanego grubości 18 cm oraz warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych o o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5 cm i szerokości 5,0 m o długości 209,62 m. 2. Ulica Spokojna w lokalizacji 0+000-0+421,61 Na nawierzchni brukowcowej zostanie wykonana podbudowa górna z kruszywa naturalnego o grubości 10 cm doziarniona kruszywem naturalnym w 50% i nawierzchnia z kruszywa łamanego grubości 18 cm oraz warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych o o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5 cm i szerokości 5,0 m o długości 421,61 m..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp.zo.o, Grajewo, 18-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 271557,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 271557,58

  • Oferta z najniższą ceną: 271557,58 / Oferta z najwyższą ceną: 271557,58

  • Waluta: PLN.

Data powstania: wtorek, 21 wrz 2010 09:37
Data opublikowania: wtorek, 21 wrz 2010 09:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 mar 2011 15:19
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2453 razy