BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż działek położonych na terenie Gminy Stawiski.

Stawiski, dnia 25 czerwca 2010 r.

GN 7240 – 36/10

 

 

BURMISTRZ STAWISK

 

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

Ogłasza

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż:

 

Działki położonej w Stawiskach przy ulicy Łomżyńskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 250/3 o pow. 0,7400 ha, rodzaj użytków Lz, Ps, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 26847.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na parkingi.

Cena wywoławcza brutto 15 000,00zł.

Wysokość wadium wynosi 3 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 150,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 27 lipca 2010r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach przy ulicy Łomżyńskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 250/4 o pow. 0,6700 ha, rodzaj użytków Lz, Ps, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 26847.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na parkingi.

Cena wywoławcza brutto 15 000,00zł.

Wysokość wadium wynosi 3 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 150,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 27 lipca 2010r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż:

 

Działki położonej w Cedrach, oznaczonej numerem geodezyjnym 120 o pow. 0,2600 ha, rodzaj użytków – R, N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27929.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza brutto 5 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 1 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 50,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 28 lipca 2010r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Wysokim Małym, oznaczonej numerem geodezyjnym 50/1 o pow. 0,1700 ha, rodzaj użytków – Ps, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 33786.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza brutto 12 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 2 400,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 120,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 28 lipca 2010r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż:

 

Działki położonej w Wysokim Małym, oznaczonej numerem geodezyjnym 60 o pow. 0,4600 ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 28067.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza brutto 5 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 1 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 50,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 28 lipca 2010r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

-        Okazanie dowodu wpłaty wadium,

-        W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

-        W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski do dnia 15 lipca 2010 r. (Decyduje data wpływu na konto). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 25 czerwca 2010r. do dnia 28 lipca 2010 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 086 278 5223.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 25 cze 2010 13:10
Data opublikowania: piątek, 25 cze 2010 13:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 sie 2010 11:24
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2780 razy