BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż agregatu prądotwórczego.

OC-5321 – 2/10

BURMISTRZ STAWISK
zaprasza do przetargu pisemnego ofertowego
na sprzedaż agregatu prądotwórczegoI. Przedmiot Przetargu
 1. Typ: Agregat prądotwórczy PAD 16– 3/400
 2. Rok produkcji: 1975
 3. Moc i napięcie znamionowe: 16 kW; 3x400 / 230
 4. Masa: 2400 kgII. Cena wywoławcza: 1 950,00zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

      Zainteresowanych zakupem oferowanej maszyny prosimy o udział w przetargu poprzez złożenie pisemnej oferty.


III. Oferta winna zawierać następujące dane:
 1. imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania oferenta, NIP - w przypadku osoby fizycznej w przypadku podmiotu - jego nazwę, siedzibę, NIP oraz REGON,
 2. cenę ofertową na zakup maszyny, nie niższą niż cena wywoławcza,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń (Załącznik nr 1),
 4. oświadczenie oferenta o odbiorze zakupionego agregatu na własny koszt w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (Załącznik nr 2),
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń (Załącznik nr 3).
      Oznaczenie koperty:

Urząd Miejski w Stawiskach
ul. Plac Wolności 13/15
18 - 520 Stawiski
OFERTA - ZAKUPU AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGOIV.Otwarcie ofert.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2010r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15 (pokój nr 2 – parter).
 2. Oferta, która nie będzie zawierała powyższych danych lub w/w dane będą niekompletne zostanie odrzucona.
 3. Oferent uczestniczący w przetargu jest związany ofertą przez okres 14 dni od daty otwarcia ofert.

V. Termin złożenia ofert.
 1. Oferty w zaklejonej kopercie należy składać w terminie do dnia 25 stycznia 2010r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15 (pokój nr 10 – I piętro).

VI. Pozostałe informacje:
 1. Agregat można oglądać w dniach 18 – 22.01.2010r. na parkingu PPHU Józef Rudzki w Stawiskach ul. Smolniki w godzinach: od 9:00 do 12:00, po wcześniejszym ustaleniu z osobą upoważnioną do kontaktu: Przemysławem Niedźwiedzkim - młodszym referentem ds. obrony cywilnej informacji niejawnych tel. 086 278 51 59.
 2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty z uwagi na to, że dwóch lub więcej oferentów zaproponowało w ofercie taką samą cenę - sprzedający zaproponuje przeprowadzenie z tymi oferentami przetargu ustnego.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 sty 2010 14:33
Data opublikowania: piątek, 15 sty 2010 15:07
Data edycji: poniedziałek, 18 sty 2010 09:30
Data przejścia do archiwum: środa, 27 sty 2010 08:00
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 3284 razy
Ilość edycji: 1