BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na dowóz uczniów z terenu Gminy Stawiski do Miejskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stawiskach oraz Szkoły Podstawowej w Porytem w roku szkolnym 2009/2010

Dowóz uczniów z terenu Gminy Stawiski do Miejskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stawiskach oraz Szkoły Podstawowej w Porytem w roku szkolnym 2009/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Stawisk
ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785511

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Stawiski do Miejskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stawiskach oraz Szkoły Podstawowej w Porytem w roku szkolnym 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz oraz odwóz uczniów z terenu Gminy Stawiski do i z Miejskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stawiskach oraz Szkoły Podstawowej w Porytem w roku szkolnym 2009/2010 na trasach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad:

 • udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.
 • ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu:

 1. Wypełniony Formularz Ofertowy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawca składa oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 6. Wykaz wykonanych usług w zakresie przewozu osób w okresie ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu). Powyższe należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 7. Wykaz środków transportu (Załącznik Nr 4 do SIWZ) o wymaganym standardzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wraz z ważnymi polisami OC i NW.
 8. Oświadczenie o zastępczych środkach transportu zgodnie z Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 9. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.

 10. Wykaz pracowników uprawnionych do realizacji zamówienia (Załącznik Nr 7 do SIWZ).
 11. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski woj. podlaskie.

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski sekretariat (I piętro).

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 wrz 2009 15:35
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2009 19:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 paź 2009 15:15
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2591 razy