BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na zakup ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Stawiski

Zakup ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Stawiski

Numer ogłoszenia: 262876 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Stawiski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu do ratownictwa drogowego typu HOLMATRO dla OSP Stawiski, tj.: 1) pompa PU30C-1szt. 2) nożyce CU4055CNCTII-1szt. 3) mininożyce CU4005C-1szt. 4) wąż hydrauliczny CORE C10OU-1szt. 5) rozpieracz teleskopowy TR4350C-1szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.20.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówien publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony Formularz Ofertowy, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ustawy Prawo zamówien publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

5. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

6. Opis specjalistycznego sprzętu do ratownictwa drogowego - wypełniony Załącznik Nr 4 do SIWZ.

7. Zaakceptowane Istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

8. Certyfikat zgodności na wymagany specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego wystawiony przez CNBOP..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski (I piętro, sekretariat).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 

10.08.2009 godzina 10:00,

 

miejsce:

Urząd Miejski w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski (I piętro, sekretariat).

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 31 lip 2009 19:48
Data opublikowania: piątek, 31 lip 2009 19:49
Data przejścia do archiwum: środa, 12 sie 2009 16:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2672 razy