BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na zakup koparki

Stawiski: Dostawa używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej niż rok produkcji 1998
Numer ogłoszenia: 136454 - 2009; data zamieszczenia: 07.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785711, faks 086 2785711.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej niż rok produkcji 1998.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Używana koparko-ładowarka kołowa nie starsza niż rok produkcji 1998.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publiczne wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2. Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3. Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5. Nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 2.6. Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą , lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 2.7. Inne podstawy wykluczenia wykonawców. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1. Jest niezgodna z ustawą. 3.2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 3.4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 3.5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia 3.6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 3.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego-spełnia/niespełna..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy- wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.2) Oświadczenia i załączniki B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. Prawa zamówień publicznych. C. Dokumenty wymagane w przypadku składnia oferty wspólnej: C.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane sa wspólnie. D. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: D.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. D.2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Polowa 21 18-520 Stawiski tel./fax 086 278 57 11.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Polowa 21 18-520 Stawiski BIURO.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

 

KIEROWNIK ZGKiM

Grzegorz Malinowski

Stawiski dn. 8.05.2009 r.

 

Zakład Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

Ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski

 

 

 

Zapytanie do przetargu pt.
„Dostawa używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej niż rok produkcji 1998.”

 

1.Treść zapytania:

 

„Nawiązując do przetargu opiewającego na zakup koparko ładowarki kołowej nie starszej jak rok produkcji 1998 zwracam się z zapytaniem czy przedmiot przetargu może być wyposażony:

 

·                    Łyżkę ładowarki wielofunkcyjną o pojemności minimum 1 m3 i szerokości minimum 2m.

 

·                    Oraz czy maszyna może mieć udokumentowany przebieg powyżej 8000 Mtg poświadczony dokumentacją autoryzowanego serwisu.”

 

2. Odpowiedź na zapytania:

 

·                    Przedmiot przetargu może być wyposażony w łyżkę ładowarki wielofunkcyjną o pojemności minimum 1 m3 i szerokości minimum 2m.

 

·                    Nie może mieć przebiegu powyżej 8000 mtg poświadczonego dokumentacją autoryzowanego serwisu.

 

 

 

Kierownik ZGKiM Stawiski

Grzegorz Malinowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 7 maj 2009 15:02
Data opublikowania: czwartek, 7 maj 2009 15:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 maj 2009 09:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2942 razy