BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stawiskach oraz Barzykowie.

Stawiski, dnia 30 marca 2009 r.

GN 7240 – 24/09

BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach przy ulicy Wiejskiej 10, oznaczonej numerem geodezyjnym 542 o pow. 0,0203 ha, działka budowlana zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym, zakwalifikowana jako obiekt o wartościach kulturowych, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 1053.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo.

Cena wywoławcza netto 20 000,00 zł. + VAT /22 %/

Wysokość wadium wynosi 4 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 200,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 06 maja 2009r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Barzykowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 68/2 o pow. 0,3234 ha, rodzaj użytków – Ps, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27926.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne. Aktualnie przedmiotowa działka jest w użytkowaniu posiadacza samoistnego.

Cena wywoławcza netto 10 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi 2 000, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 100,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 06maja 2009r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Barzykowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 126 o pow. 0,5100 ha, rodzaj użytków – Ls, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27926.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza netto 10 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi 1000, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 100,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 06maja 2009r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

-     Okazanie dowodu wpłaty wadium,

-     W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

-     W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski do dnia 30 kwietnia 2009r. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 30 marca 2009r. do dnia 06 maja 2009r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.stawiski.bip.pl

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 086 278 5223.

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 30 mar 2009 12:38
Data opublikowania: poniedziałek, 30 mar 2009 12:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 maj 2009 09:48
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2809 razy