BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (na dostawę oleju opałowego)

DYREKTOR GIMNAZJUM IM. A.MICKIEWICZA W STAWISKACH

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju
opałowego do kotłowni Gimnazjum im. A.Mickiewicza
w Stawiskach.


Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego na rok 2009.

Nazwa i adres Zamawiającego: Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek od godz. 730 do godz. 1530.

Tel: (86) 278 - 52 - 29, 278 - 50 - 68.

Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski, sekretariat lub drogą elektroniczną (www.bip.stawiski.pl), bezpłatnie.

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Olej opałowy w ilości około 20 000 litrów w sezonie grzewczym roku 2009 - zamawiany sukcesywnie na podstawie cząstkowych zamówień.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 23122000-9 - olej opałowy.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 roku w sprawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień Publicznych, oraz inne zawarte w SIWZ.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium: cena - 100 %.

Miejsce i termin składania ofert: Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski (sekretariat) do dnia 27 listopada 2008 roku do godziny 1400.

Termin związania ofertą: okres 30 dni, tj. do dnia 27 grudnia 2008 roku.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 lis 2008 09:08
Data opublikowania: czwartek, 6 lis 2008 09:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lis 2008 15:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2385 razy