BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup stacji odwadniania osadu ściekowegoPytania do specyfikacji:

1. Ze względu na to, że nasza firma rozpoczęła działalność w styczniu 2008 r, nie posiadamy jeszcze referencji z tego krótkiego okresu działalności, ale oferujemy urządzenia spełniające Państwa oczekiwania (prasy DEWA, Finlandia, www.dwteng.com). Biorąc pod uwagę fakt, że jak każdy użytkownik, oczekujecie Państwo dostawy urządzeń sprawdzonych, o wysokiej jakości użytkowej, mamy nadzieję, że dopuszczacie Państwo możliwość złożenia przez nas oferty. Proszę o potwierdzenie.

2. Żadna firma na rynku nie dostarcza kompletnej linii odwadniania w czasie krótszym niż 8-10 tygodni. Podany w SIWZ termin dostawy 30 dni jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy Urząd Miejski ma już wybranego dostawcę, będącego w trakcie produkcji urządzeń, a przetarg ogłoszony jest tylko ze względu na wymogi ustawy o zamówieniach publicznych. Proszę o wydłużenie czasu do 8-10 tygodni od daty podpisania umowy.

3. Jakiego typu gwarancji oczekujecie Państwo na taśmy, skoro czas trwania tej gwarancji określony jest na 5 lat? Jakie parametry będą dla Państwa potwierdzeniem lub zaprzeczeniem wywiązania sie z gwarancji? Żywotność taśm zależna jest od czasu eksploatacji oraz rodzaju osadu, w związku z tym producenci taśm dają jedynie gwarancję na stan techniczny taśm, a nie na ich eksploatacyjną żywotność.

4. Czy warunkiem koniecznym jest łączenie taśmy łączami bezstykowymi (taśmy spiralne) ? Taki system łączenia taśm jest stosowany w prasach (oferowanych na rynku polskim), w których nie stosuje się rolek, a taśma jest przesuwana po stałych elementach konstrukcji prasy. Stosowane elementy złączne taśm oferowanych na rynku wykonane są w technologii zapewniającej żywotność złącz dłuższą niż taśma, a jednocześnie skracającej jej żywotność.

5. W związku z tym, że nierealne jest uzyskanie ilości odcieku od zapewnienia pokrycia w 100% wody do mycia taśmy. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilanie zespołu odzysku wody myjącej taśmy ściekiem oczyszczonym?

6. Czy Zamawiający może wydłużyć termin realizacji zamówienia jednak nie dłużej niż do 01 grudnia 2008r.? Wydłużenie terminu realizacji zamówienie umożliwi również producentom wzięcie udziału w przetargu, a tym samym zwiększy się konkurencja, co jest z korzyścią dla zamawiającego.

7. Jaki jest wymagany minimalny stopień odwodnienia osadów po prasie (wyrażony w % suchej masy)?

8. Czy Zamawiający dopuszcza wielosystemowy (wielozbiornikowy) system odzysku filtratu i czy zbiornik może być wykonany z tworzywa sztucznego?


Stawiski: zakup stacji odwadniania
osadu ściekowego wraz z montażem do
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stawiskach
Numer ogłoszenia: 239633 - 2008;
data zamieszczenia: 29.09.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

Adres strony internetowej zamawiającego: wrg-umstawiski@stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup stacji odwadniania osadu ściekowego wraz z montażem do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stawiskach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup stacji odwadnia osadu ściekowego wraz z montażem do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stawiskach Dane techniczne: 1. Prasa taśmowa o szerokości taśm minimum 800mm, taśmy poliestrowe, bezstykowe / bez metalowych klipsów/ - 1 szt, Wydajność objętościowa /przepustowość/ co najmniej 6m3/h 1.1.Prasa powinna posiadać niezależnie napędzony zagęszczacz wstępny, bębnowy lub taśmowy, zintegrowany z prasą lub stanowiący oddzielne urządzenie, 1.2.Prasa powinna być wyposażona w automatyczny system / pneumatyczny bądź hydrauliczny / regulacji położenia i naciągu taśmy, 1.3. Prasa powinna być wyposażona w osłony boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa oraz będzie posiadała własna wannę odciekową o konstrukcji gwarantującej nierozpryskiwanie odcieku. 1.4. Prasa powinna posiadać układ recyrkulacji i oczyszczania filtratu do płukania taśm. Będzie płukana wyłącznie filtratem w sposób gwarantujący: - niezatykanie dysz płuczących , - zapewnienie 100% pokrycie zapotrzebowania na wodę płuczącą, - nieprzerwaną pracę przez co najmniej 8 godzin bez potrzeby oczyszczenia sit, - płukanie filtratem ma się odbyć bez potrzeby dodatkowych nakładów finansowych w postaci części eksploatacyjnych /takich jak wkłady wymienne/ oraz nadzoru obsługi. W ofercie należy zamieścić opis rozwiązań całej prasy oraz układu płuczącego. Urządzenia powinny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. 2. Śrubowa pompa osadu:1,5 kW, 400V, 50Hz z bezstopniową regulacją przepływu 1-6m3/h - 1 szt. 3. Stacja polimeru: 1000 litrów - 1 szt. 4. Pompa polielektrolitu: max 0,75 kW, 400V - 1 szt. 5. Pompa płucząca: max 3kW - 1 szt. 6. Szafa sterująco-zasilająca: - 1 szt 7. Przenośnik śrubowy osadu: silnik max 1,5 kW, 400V,, długość 5 m, stal nierdzewna, ślimak zabezpieczony antykorozyjnie - 1 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.63.60.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) Wykonawcy którzy: - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 tejże ustawy , - na wykonane roboty udziela 24 miesięcznej gwarancji od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez usterek,.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz oferty, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, b) pisemne oświadczenie oferenta o spełnianiu wymogów art.. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych na załączonym wzorze , załącznik nr 2 do SIWZ, c) aktualny wyciąg z właściwego rejestru stwierdzający stan prawny , miejsce rejestracji i charakter działalności gospodarczej lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienia , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, e) aktualne zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające ,że wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym a rt.24 ust.1 pkt.9 ustawy , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art. 24 ust1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, h) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 5 dostaw polegających na dostarczeniu, montażu i uruchomieniu stacji odwadniania osadów wykonanych w oparciu o prasy taśmowe, z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie a urządzenia pracują prawidłowo i) w przypadku spółek z organiczną odpowiedzialnością uchwałę zgromadzenia wspólników lub innego uprawomocnionego organu upoważniającego zarząd spółki do czynności określonych art. 230 kodeksu spółek handlowych, j) dopuszcza się do realizacji zadania podwykonawców, w ) zaakceptowana umowa, z) oświadczenie, że zapoznał się ze SIWZ i przyjmuje ją bez zastrzeżeń. ź) opis rozwiązań całej prasy oraz układu płuczącego..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.stawiski.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Miejski w Stawiskach, 18-520 Stawiski, ul. Plac Wolności 13/15, p.nr 13, godz. 7.30-15.45.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miejski w Stawiskach, 18-520 Stawiski, ul. Plac Wolności 13/15, o.nr 13.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 29 wrz 2008 12:50
Data opublikowania: poniedziałek, 29 wrz 2008 13:42
Data przejścia do archiwum: środa, 3 gru 2008 08:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 3454 razy