BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP w Stawiskach

Stawiski: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu
ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach.

Numer ogłoszenia: 201279 - 2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

      Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPISII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach.
Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, ważne na dzień składania ofert.
Wymagania techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 3 do SIWZ.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


      Informacja na temat wadium: Nie dotyczy...      III.2) WARUNKI UDZIAŁU


      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych, tj., którzy:
      1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
      2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
      3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
      4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia.

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa powyżej na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń motodą SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w SIWZ, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
      1) Wypełniony formularz ofertowy.
      2) Oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
      3) Wypełnioną przez Wykonawcę Specyfikację Techniczną pn. Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4.
      4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
      5) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
      6) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia oraz dowód opłaty ubezpieczenia.
      7) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie.
      8) Świadectwo homologacji typu oferowanego podwozia.
      9) Świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd.
      10) Zaakceptowany wzór umowy.
      11) Rysunki poglądowe: boki, przód, tył oraz dach pojazdu, z wymiarami.
      12) Pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach
ul. Plac Wolności 13/15
18 - 520 Stawiski
sekretariat-I piętro.


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.


IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2008 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach
ul. Plac Wolności 13/15
18 - 520 Stawiski
sekretariat-I piętro.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Marek Waszkiewicz
Burmistrz Stawisk
Data powstania: środa, 27 sie 2008 14:04
Data opublikowania: środa, 27 sie 2008 15:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 wrz 2008 14:16
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2483 razy