BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/204/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok; sprawozdaniem finansowym; opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; informacją o stanie mienia Gminy Stawiski; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 cze 2013 08:19
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1666 razy