BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 15 maja 2013 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/167/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/195/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 kwietnia 2013 r. treść paragrafu 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: ”Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczył będzie usługi na rzecz mieszkańców Gminy Stawiski w zakresie przyjmowania:

1) mebli lub innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów gromadzonych w odpowiednich pojemnikach, zużytych opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t, powstających w gospodarstwach domowych;

2) przedterminowych leków powstających w gospodarstwach domowych;

3) zużytych baterii i akumulatorów;

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych;

5) gałęzie z wycinki pielęgnacji drzew i krzewów.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 16 maj 2013 13:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1709 razy