BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVII/200/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.). uchwala się , co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na przeniesienie na rzecz osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stawisk stanowiącej działkę nr 879/3 o powierzchni 1,2917 ha dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00030245/8 stanowiącej własność Gminy Stawiski, w zamian za przeniesienie przez osobę fizyczną na rzecz Gminy Stawiski prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stawisk, stanowiącej działkę nr 878/2 o powierzchni 0,1127 ha dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/0003724/2

§ 2. Zamiana, o której mowa w § 1 nastąpi za dokonaniem dopłaty, której wysokość będzie równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2013 15:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1696 razy