BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVII/195/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/167/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „odpady ulegające biodegradacji w każdej ilości raz w tygodniu.”

2) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki plastikowe do selektywnej zbiórki odpadów. Rodzaje worków lub pojemników do selektywnej zbiórki określone zostały w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski”

3) w § 4 ust. 1 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: „gałęzie z wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2013 13:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1704 razy